Obchodné podmienky predaja zájazdov
 1. Cestovná agentúra BELLA TRAVEL, prostredníctvom www.bellatravel.sk zriaďuje autorizovaný predaj zájazdov cestovných kancelárií, s ktorými uzavrela riadnu zmluvu o sprostredkovaní predaja zájazdov. Zákazník je na vyžiadanie informovaný o cestovnej kancelárii, uskutočňujúcej vybraný zájazd, po objednaní zájazdu. Cestovná agentúra BELLA TRAVEL  si vyhradzuje právo opráv možných nepresností v ponuke zájazdov, vzniknutých pri jeho ručnom zadávaní do rezervačného systému.

 2. Cestovná agentúra BELLA TRAVEL má právo neakceptovať objednávku, ktorá nespĺňa požiadavky nutné na objednanie zájazdu, prípadne ak sú údaje v objednávke neúplné, nepresné, rozporuplné alebo tie, kde zákazník uvedie telefonický kontakt len na pevnú domácu linku, a nie je ho tak možné zastihnúť v otváracej dobe cestovnej agentúry BELLA TRAVEL na uvedenom telefónnom čísle.

 3. Cestovná agentúra BELLA TRAVEL. rezervuje zájazd i bez overenia u zákazníka, pokiaľ objednávka spĺňa všetky náležitosti, k tejto činnosti nutné. V prípade, že nie je možné daný zájazd u cestovnej kancelárie z akéhokoľvek dôvodu rezervovať, bude o tom cestovná agentúra BELLA TRAVEL zákazníka neodkladne informovať elektronickou formou (e-mail, SMS). V prípade, že je rezervácia úspešná, je o tom zákazník spravidla informovaný na telefónnom čísle, uvedenom v objednávke, operátorom cestovnej agentúry BELLA TRAVEL, prípadne elektronickou formou, ak ho nie je možné zastihnúť na telefónnom čísle.

 4. Po potvrdení úspešnej rezervácie zákazníkovi mu je podľa dohody zaslaná cestovná zmluva s potrebnými pokynmi faxom, e-mailom, prípadne poštou, a to podľa možností zákazníka a časového priestoru, určeného na realizáciu zmluvy. Zákazníkovi sú tiež zaslané pokyny na vyplnenie cestovnej zmluvy a pokyny na zaplatenie zálohy a/alebo nedoplatku. Zákazník je povinný zaslať podpísanú zmluvu obratom naspäť v čo najkratšej dobe cestovnej agentúre BELLA TRAVEL., pričom musí brať záväzne termíny na platbu zálohy alebo nedoplatku. Cestovná agentúra BELLA TRAVEL nie je zodpovedná za následky spôsobené oneskorením platby zo strany zákazníka.

 5. Za bežné zájazdy, objednávané viac než jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, zaplatí zákazník spravidla 50 %  z jeho plnej ceny, následne potom jeden kalendárny mesiac pred jeho uskutočnením doplatí zvyšnú sumu do plnej ceny zájazdu.

 6. Zájazdy typu „last minute“ a zájazdy, objednávané menej ako jeden kalendárny mesiac pred uskutočnením zájazdu, hradí zákazník jednorázovo v plnej výške uvedenej ceny na účet cestovnej agentúry BELLA TRAVEL , prípadne po dohode priamo na účet danej cestovnej kancelárie na pobočke príslušnej banky alebo poštovou poukážkou.

 7. Vzhľadom k objemu ručne zadávaných dát cestovná agentúra BELLA TRAVEL nezaručuje stopercentnú správnosť a presnosť všetkých vystavených informácií na webových stránkach. Pre zákazníka sú záväzné údaje, ktoré obdrží na cestovnej zmluve a cestovné pokyny, zaslané cestovnou kanceláriou.

 8. Cestovná agentúra BELLA TRAVEL nevystavuje zákazníkovi žiadne doklady o zaplatení v prípade, že zákazník hradí zájazd uložením peňazí v banke alebo na pošte. K tomuto účelu zákazníkovi slúži doklad vydaný bankou, prípadne poštou. V prípade, že zákazník zaplatí určitú čiastku za zájazd v sídle spoločnosti BELLA TRAVEL je mu vystavený riadny príjmový doklad.

 9. Poplatky spojené s objednaním zájazdu na území SR: poplatok za platbu zálohy alebo doplatku od zákazníka na účet cestovnej agentúry BELLA TRAVEL hradí zákazník. Poplatky za platbu zálohy alebo doplatku z účtu cestovnej agentúry BELLA TRAVEL na účet cestovnej kancelárie hradí cestovná agentúra BELLA TRAVEL. Poplatky za prípadné nedoplatky nesie tá strana, ktorá zapríčinila vznik nedoplatku. Poplatky za vrátenie preplatku zákazníkovi nesie cestovná agentúra BELLA TRAVEL bez ohľadu na príčinu.

 10. Doklady potrebné pri nástupe na zájazd obdrží zákazník od cestovnej agentúry BELLA TRAVEL, prípadne od príslušnej cestovnej kancelárie. Letenky však môžu byť zákazníkovi odovzdané až na letisku zástupcom cestovnej kancelárie.

 11. U niektorých zájazdov je nutné vyžiadať zájazd najskôr u zahraničného partnera cestovnej kancelárie. V takom prípade je cestovná agentúra BELLA TRAVEL oprávnená požadovať podľa podmienok danej cestovnej kancelárie zálohu vo výške 100% ceny zájazdu ešte pred rezerváciou zájazdu, ktorá je pri úspešnej rezervácii ihneď záväzná a vzťahujú sa na ňu rovnako aj storno podmienky danej cestovnej kancelárie. V prípade neúspešnej rezervácie však neplatia podmienky bodu 9. a záloha sa vždy vracia v plnej výške, pokiaľ si zákazník nevyberie iný zájazd.

 12. Zákazník je oprávnený stornovať svoj objednaný zájazd v dobe pred a po oznámení o rezervácii telefonicky či mailom bez storno poplatku. Pri obdobnom a opakovanom správaní si cestovná agentúra BELLA TRAVEL vyhradzuje právo zákazníka odmietnuť podľa ustanovenia v bode 10. Po podpise zmluvy sa na stornovanie zájazdu vzťahujú stornovacie podmienky danej cestovnej kancelárie.

 13. Cestovná agentúra BELLA TRAVEL si vyhradzuje právo odmietnuť zákazníka, ktorý opakovane zasiela objednávky neúplne alebo nesprávne vyplnené alebo také, ktoré vyplní s vedomím, že zájazd úmyselne neobjedná. Taktiež môže cestovná agentúra BELLA TRAVEL odmietnuť zákazníka, ktorý nezaplatí zálohu alebo čiastku po potvrdení rezervácie alebo nezašle späť podpísanú cestovnú zmluvu bez udania dôvodu vo viac ako jednom prípade.

Cestovná agentúra BELLA TRAVEL